Všeobecné obchodné podmienky - OneTicket.sk

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - www.oneticket.sk

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky na strane jednej a spoločnosťou OneTicket s.r.o., so sídlom: Palatínova ul. 5137/25c, 945 01 Komárno , IČO: 52 479 510, DIČ: 2121034949  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra , oddiel Sro, vložka č. 48603/N (ďalej len ,,OT”) na strane druhej (ďalej len „VOP“).

1 Definícia pojmov 

1.1 OT je prevádzkovateľom graficky orientovaného sieťového riešenia OneTicket na predaj vstupeniek a správu štadiónov, kultúrnych centier, alebo podujatí na Slovensku a v krajinách Európy (ďalej len „OneTicket“).

1.2 OT je oprávnené na základe dohody so zmluvnými partnermi (ďalej len „usporiadateľ“) využívajúcimi systém OneTicket na správu svojich podujatí, na tieto podujatia zaradené v systéme OneTicket zabezpečovať predaj vstupeniek prostredníctvom systému OneTicket konečným záujemcom (návštevníkom), a to v mene usporiadateľa a na jeho účet.

1.3 Usporiadateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na predaj a elektronickú distribúciu vstupeniek na svoje podujatia využíva systém OneTicket.

1.4 Podujatie je verejné predstavenie, podujatie, koncert alebo spoločenská akcia kultúrneho alebo športového charakteru, na ktoré sa predávajú vstupenky prostredníctvom systému OneTicket. Podujatia organizuje a usporadúva usporiadateľ (ďalej len „podujatie“).

1.5 Vstupenka je cenina a zároveň potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi spravidla jednorazový vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenka je platná len na podujatie, na ktoré bola zakúpená, nie je možné ju použiť na vstup na iné podujatie ani ju vymeniť za vstupenku na iné podujatie. Aktuálne ceny vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke usporiadateľa.

Vstupenka obsahuje: názov, dátum, čas začiatku a miesto konania podujatia, presný popis miesta sedenia ak je toto určené, cenu vstupenky, QR kód s unikátnym číslom vstupenky, identifikáciu usporiadateľa podujatia a prípadný ochranný prvok ak je tento súčasťou vstupenky.

1.6 Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku prostredníctvom systému OneTicket, cez internetovú stránku  www.oneticket.sk, internetovú stránku Usporiadateľa alebo cez zmluvnej predajni, alebo v predajni usporiadateľa.

1.7 Typy vstupenky

1.7.1 HomeTicket je elektronická forma vstupenky s QR kódom bez ochranných prvkov (ďalej ako „HomeTicket“) doručená majiteľovi vstupenky na e-mailovú adresu alebo prístupná majiteľovi vstupenky na stiahnutie z internetovej stránky po zadaní emailovej adresy a užívateľského hesla, ktoré sú majiteľovi vstupenky poskytnuté po zaplatení ceny vstupenky. HomeTicket je vytlačená majiteľom vstupenky v jeho vlastnej réžii.

Dostupnosť jednotlivých druhov vstupeniek závisí od konkrétneho podujatia a možností usporiadateľa.

2 Úvodné ustanovenia

2.1 OT na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek uzatvorenej s usporiadateľom zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj vstupeniek na podujatia v prospech usporiadateľa, a zároveň v mene usporiadateľa prijíma od záujemcov finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene vstupeniek. Uhradením ceny vstupenky prostredníctvom internetovej stránky  www.oneticket.sk­ vstupuje majiteľ vstupenky do právneho vzťahu priamo s konkrétnym usporiadateľom vybraného podujatia.

2.2 OT nezodpovedá za konanie, zmenu či zrušenie podujatia. Právny vzťah medzi usporiadateľom podujatia a majiteľom vstupenky upravujú platné obchodné podmienky daného podujatia, prípadne pokyny usporiadateľa.

2.3 Zodpovednosť za zverejnenie informácie o zmene alebo rušení podujatia má usporiadateľ, ktorý túto skutočnosť uverejnení na jeho internetovej stránke.

3 Platba za vstupenky

3.1 Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Informácie o kreditnej karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a číslo jeho povolenia je H-EN-I-1064/2013.

3.2 V prípade nákupu v predajni je možné platiť hotovosťou.

3.3 Firemná klientela môže platiť bankovým prevodom na základe faktúry.

3.4 Systém OneTicket zabezpečuje predaj vstupeniek na podujatia v mene a na účet usporiadateľa podujatia, kúpou vstupenky ste vstúpili do právneho vzťahu - zmluvy na uskutočnenie podujatia - priamo s konkrétnym usporiadateľom vybraného podujatia. V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov v platnom znení: "Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote." 

Spoločnosť OT nie je oprávnená akceptovať vrátenie už zaplatenej sumy za vstupenku a to ani v prípade žiadosti o vrátenie zaplatenej sumy za nevyužitú vstupenku.

3.5 V prípade zrušenia Podujatia bude majiteľ vstupenky prostredníctvom internetovej stránky www.oneticket.sk informovaný v sekcii „Zmeny termínov“ o postupe vrátenia vstupného ako aj miest a kontaktov, prostredníctvom ktorých bude vrátenie vstupného prebiehať.

4 Spôsob dodania vstupeniek a dodacie podmienky pre predaj na internete

4.1 V nákupnom košíku je možné si vybrať z nasledovných spôsobov dodania vstupenky:

4.1.1. internetové doručenie na email majiteľa vstupenky ako HomeTicket. Aktuálna výška poplatku, ak je tento usporiadateľom vyžadovaný, je vždy uvedená ako spracovateľský poplatok. Vstupenky budú majiteľovi vstupenky zaslané v lehote do 24 hodín od realizácie platby na emailovú adresu uvedenú pri nákupe vstupeniek.

4.2 OT a usporiadateľ nenesie zodpovednosť:

4.2.1 za oneskorené dodanie objednaných vstupeniek zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou,

4.2.2 za oneskorené dodanie objednaných vstupeniek zavinené majiteľom vstupenky, ktorý nerešpektuje dodacie podmienky pošty,

4.2.3 za nedodanie objednaných vstupeniek zavinené neúplným, neaktuálnym alebo akokoľvek nesprávnym zadaním poštovej adresy majiteľom vstupenky

4.2.4 za poškodenie a stratu zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou.

5 Práva a povinnosti majiteľa vstupenky

5.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť vstupenku na jednorazový vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. vstupenky na podujatie trvajúce jeden a viac dní – napr. hudobné festivaly a pod.). Po opustení priestoru, v ktorom sa podujatie uskutočňuje, stráca vstupenka (s výnimkou permanentky) platnosť, pokiaľ nie je usporiadateľom výslovne stanovené v prípade konkrétneho podujatia inak.

5.2 Majiteľ vstupenky kúpou vstupenky vstupuje do zmluvného vzťahu s usporiadateľom daného podujatia. Predložením vstupenky pri vstupe na podujatie vyjadruje majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi usporiadateľa v mieste konania podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.

5.3 Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si vstupenku, HomeTicket  a údaje na nej okamžite po doručení alebo prevzatí. Prípadné chyby môže majiteľ vstupenky bezodkladne namietať postupom podľa bodu 6 týchto VOP.

6 Reklamačný poriadok

6.1 V prípade, ak zakúpená vstupenka obsahuje vady (t.j. sú na nej uvedené chybné údaje alebo niektoré údaje chýbajú, je vystavená na iné ako majiteľom vstupenky objednané podujatie a pod.), je majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u spoločnosti OT alebo u usporiadateľa reklamovať. Reklamáciu môže vykonať zaslaním e-mailovej správy na adresu [email protected], písomnej reklamácie formou poštovej zásielky na adresu usporiadateľa alebo osobne na predajnom mieste usporiadateľa, na ktorom bola vstupenka zakúpená.

7. Zodpovednosť

7.1 OT a usporiadateľ nenesie nijakú zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie vstupenky a nie sú ani povinní poskytnúť majiteľom vstupenky náhradnú vstupenku.

8. Zásady ochrany osobných údajov

8.1 Osobné údaje kupujúcich – dotknutých osôb sú prevádzkovateľom internetového obchodu www.oneticket.sk spoločnosťou OneTicket s.r.o. spracovávané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s čl. 12 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES. Právny rámec spracúvania osobných údajov je daný článkom 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia GDPR a ust. § 13 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov. 

8.2 Osobné údaje dotknutých osôb – kupujúcich sú spracovávane výlučne za účelom plnenia zákonných povinností, zmluvných povinnosti zo zmlúv uzatváraných prostredníctvom internetového obchodu a za účelom výkonu oprávnených záujmov prevádzkovateľa – predávajúceho, napr. posielanie informácii o novinkách a akciách. 

8.3 Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje dotknutých osôb – kupujúcich len v rozsahu potrebnom na plnenie zmluvy uzatváranej prostredníctvom internetového obchodu a zákonných povinností a po dobu potrebnú na výkon zákonných a zmluvných povinností. 

8.4. Údaje poskytnuté dotknutou osobou – kupujúcim pri registrácii na internetovom obchode sú prevádzkovateľom – predávajúcim použité na realizáciu plnenia zo zmluvy uzatvorenej prostredníctvom internetového obchodu pri fyzickej osobe v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa, telefónne číslo, prihlasovacie heslo, množstvo a cena objednaného tovaru a pri  právnickej osobe nad rámec uvedeného, v rozsahu obchodného mena spoločnosti, IČO, DIČ, a to na účely vybavenia a doručenia objednaného tovaru. Adresa bydliska resp. sídla dotknutej osoby – kupujúceho sa spracováva za účelom vybavenia reklamácie. Prevádzkovateľ – predávajúci ďalej spracováva za účelom plnenia zmluvných povinností aj číslo bankového účtu dotknutej osoby – kupujúceho, a to po dobu v zmysle osobitného predpisu. 

8.5. Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje aj za účelom výkonu oprávnených záujmov prevádzkovateľa v rozsahu meno, priezvisko a emailová adresa v súlade so súhlasom dotknutej osobe po zaškrtnutí políčka: „Želám si dostávať informácie o novinkách a akciách“, a to za účelom zasielania informácii o novinkách a akciách na internetovom obchode. Súhlas so spracovaním osobných údajov na vyššie uvedené marketingové účely dotknutá osoba vydáva zaškrtnutím políčka. Dotknutá osoba – kupujúci môže súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom marketingu kedykoľvek písomne odvolať v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov. 

8.6. Dotknutá osoba – kupujúci má právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na presnosť údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo, aby sa na ňu nevťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátanie profilovania a právo na odvolanie súhlasu na spracovanie osobných údajov, a to v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov GDPR.

8.7. Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám len v rozsahu svojich zákonných a zmluvných povinností. Tretími osobami sa rozumejú partnerské spoločnosti, ktoré spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb v rozsahu zmluvného dojednania medzi prevádzkovateľom – predávajúcim a tretími osobami, pričom sa tieto zaväzujú ich spracovávať v nevyhnutnom rozsahu, po dobu nevyhnutnú na vykonanie dohodnutého úkonu  a v súlade so všeobecným nariadením GDPR a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

8.8. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.oneticket.sk používa pre skvalitnenie svojich služieb súbory cookies. Dotknutá osoba – kupujúci môže zabrániť spracovaniu súborov cookies v nastaveniach internetového prehliadača.  Právny základ spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. a) všeobecného nariadenia GDPR. 

8.9. Informácie ukladané v súboroch cookies sa nepoužijú na osobnú identifikáciu dotknutej osoby a štruktúra údajov je plne pod kontrolou Prevádzkovateľa. Súbory cookies sa nepoužívajú na iné účely ako tie, ktoré sú uvedené v tomto texte.

8.10. Webové stránky Prevádzkovateľa používajú analytické nástroje na zisťovanie preferencií dotknutej osoby pri prehliadaní webu a tak Prevádzkovateľ môže poskytovať taký obsah, ktorý vás naozaj zaujíma. Prevádzkovateľ používa analytické anonymné cookies spoločností Google a Facebook.

8.11. Poučenie: V prípade, ak ako dotknutá osoba – kupujúci máte otázky k spracúvaniu Vašich osobných údajov, neváhajte nás kontaktovať na vyššie uvedenom e-maile. Dotknutá osoba – kupujúci má právo podať podnet na prešetrenie spracúvania osobných údajov dozornému orgánu - Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovensko.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 OT je oprávnená jednostranne meniť alebo doplniť ustanovenia VOP z dôvodov doplnenia chýbajúcich podmienok, alebo zmeny legislatívy Slovenskej republiky. Zmena VOP je účinná dňom zverejnenia nového úplného znenia VOP na internetovej adrese  www.oneticket.sk.

9.2 Návštevník alebo používateľ potvrdením záujmu o kúpu vstupenky na vybrané podujatie v systéme OneTicket súhlasí so znením týchto VOP, s ktorými bol pri uzatvorení kúpy vstupeniek plne oboznámený a akceptoval ich.

9.3 Všetky vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Kontaktné informácie:

OneTicket s.r.o.

Palatínová ul. 5137/25c

945 01 Komárno

IČO: 52 479 510

DIČ: 21211034949

 

www.oneticket.sk

[email protected]

+421 917 783 372

Onedlho

PREDAJNÉ MIESTA VSTUPENIEK

Tomtel Komárnno

nám. Koshuta 11, 945 01 Komárno
+421944929123
Po-Pi: 9:00 - 17:00

Duntel - Šamorín

Gazdovský rad 43A/ 2655, Šamorín
0901 744 033
Po-Pia: 8:00-18:00 , So: 8:00-12:00 , Ne: Zatvorené

furbify (Atechnet)

Rábska 19, Kolárovo 946 03
0915628586
Po-PIa: 09:00-18:00, So:09:00-12:00, Ne:Zatvorené

Duntel - Dunajská Streda - OC Tesco

OC Galéria TESCO, Hlavná 75, Dunajská Streda
031 558 3000
Pondelok-Nedela: 9:00-20:00

Duntel - Dunajská Streda - ZOC MAX

ZOC MAX Galantská cesta 5692/20, Dunajská Streda
0944 013 618
pondelok-Nedela: 9:00-21:00

Duntel - Dunajská Lužná - COOP CENTER

Coop Center Orechová 3143/60, Dunajská Lužná
0944 300 304
Pondelok-Nedela: 9:00-20:00

Democolor - Fiľakovo

Radničná 19., 986 01 Fiľakovo
0908369995
Po-Pia - 08:00 - 16:30 |So - 08:00 - 12:00 | Ne - Zatvorená

M.K.Trade - Tornaľa

Mierová 14, 982 01 Tornaľa
0911 345 878
Po-Pia - 8:00 – 16:00 | So-Ne Zatvorená

Tompa Mihály Könyvesbolt - Rimavská Sobota

Hlavné námestie 17., 979 01 Rimavská Sobota
[email protected]
Po-Pia : 09:00 - 18:00 | So : 09:00 - 12:00 | Ne: Zatvorená

Zenthe Jegyiroda

3100 Salgótarján, Fő tér 5. HUNGARY
(00 36) 32 740 740
Hétf? - péntek: 11.00-17.00

Centrálny zákaznícky servis:

+421917783372

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK!

Pri návšteve týchto stránok používame cookies. Tieto súbory nám poskytujú informácie o modeloch návštev používateľov na stránkach, ale neukladajú osobné informácie. Pokračovaním na tejto stránke súhlasíte s používaním cookies. Prečítal som a akceptujem vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Súhlasím