VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - PREDAJ VSTUPENIEK

Všeobecné obchodné podmienky upravujú právne vzťahy medzi majiteľom zakúpenej vstupenky na strane jednej a spoločnosťou OneTicket s.r.o., so sídlom: Palatínova ul. 5137/25c, 945 01 Komárno , IČO: 52 479 510, DIČ: 2121034949  zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra , oddiel Sro, vložka č. 48603/N (ďalej len ,,OT”) na strane druhej (ďalej len „VOP“).

1 Definícia pojmov 

1.1 OT je prevádzkovateľom graficky orientovaného sieťového riešenia OneTicket na predaj vstupeniek a správu štadiónov, kultúrnych centier, alebo podujatí na Slovensku a v krajinách Európy (ďalej len „OneTicket“).

1.2 OT je oprávnené na základe dohody so zmluvnými partnermi (ďalej len „usporiadateľ“) využívajúcimi systém OneTicket na správu svojich podujatí, na tieto podujatia zaradené v systéme OneTicket zabezpečovať predaj vstupeniek prostredníctvom systému OneTicket konečným záujemcom (návštevníkom), a to v mene usporiadateľa a na jeho účet.

1.3 Usporiadateľ je fyzická alebo právnická osoba, ktorá na predaj a elektronickú distribúciu vstupeniek na svoje podujatia využíva systém OneTicket.

1.4 Podujatie je verejné predstavenie, podujatie, koncert alebo spoločenská akcia kultúrneho alebo športového charakteru, na ktoré sa predávajú vstupenky prostredníctvom systému OneTicket. Podujatia organizuje a usporadúva usporiadateľ (ďalej len „podujatie“).

1.5 Vstupenka je cenina a zároveň potvrdenie umožňujúce jej majiteľovi spravidla jednorazový vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená. Vstupenka je platná len na podujatie, na ktoré bola zakúpená, nie je možné ju použiť na vstup na iné podujatie ani ju vymeniť za vstupenku na iné podujatie. Aktuálne ceny vstupeniek sú uverejnené na internetovej stránke usporiadateľa.

Vstupenka obsahuje: názov, dátum, čas začiatku a miesto konania podujatia, presný popis miesta sedenia ak je toto určené, cenu vstupenky, QR kód s unikátnym číslom vstupenky, identifikáciu usporiadateľa podujatia a prípadný ochranný prvok ak je tento súčasťou vstupenky.

1.6 Majiteľ vstupenky je osoba, ktorá si zakúpila Vstupenku prostredníctvom systému OneTicket, cez internetovú stránku  www.oneticket.sk, internetovú stránku Usporiadateľa alebo cez zmluvnej predajni, alebo v predajni usporiadateľa.

1.7 Typy vstupenky

1.7.1 HomeTicket je elektronická forma vstupenky s QR kódom bez ochranných prvkov (ďalej ako „HomeTicket“) doručená majiteľovi vstupenky na e-mailovú adresu alebo prístupná majiteľovi vstupenky na stiahnutie z internetovej stránky po zadaní emailovej adresy a užívateľského hesla, ktoré sú majiteľovi vstupenky poskytnuté po zaplatení ceny vstupenky. HomeTicket je vytlačená majiteľom vstupenky v jeho vlastnej réžii.

 

Dostupnosť jednotlivých druhov vstupeniek závisí od konkrétneho podujatia a možností usporiadateľa.

 

 

2 Úvodné ustanovenia

2.1 OT na základe Zmluvy o spolupráci pri predaji vstupeniek uzatvorenej s usporiadateľom zabezpečuje ako sprostredkovateľ predaj vstupeniek na podujatia v prospech usporiadateľa, a zároveň v mene usporiadateľa prijíma od záujemcov finančné prostriedky zodpovedajúce kúpnej cene vstupeniek. Uhradením ceny vstupenky prostredníctvom internetovej stránky  www.oneticket.sk­ vstupuje majiteľ vstupenky do právneho vzťahu priamo s konkrétnym usporiadateľom vybraného podujatia.

2.2 OT nezodpovedá za konanie, zmenu či zrušenie podujatia. Právny vzťah medzi usporiadateľom podujatia a majiteľom vstupenky upravujú platné obchodné podmienky daného podujatia, prípadne pokyny usporiadateľa.

2.3 Zodpovednosť za zverejnenie informácie o zmene alebo rušení podujatia má usporiadateľ, ktorý túto skutočnosť uverejnení na jeho internetovej stránke.

 

 

3 Platba za vstupenky

3.1 Platby online kartou sa uskutočňujú prostredníctvom systému Barion. Informácie o kreditnej karte sa nedostanú k obchodníkovi. Poskytovateľ služieb Barion Payment Zrt je inštitúcia pod dohľadom Národnej banky Maďarska a číslo jeho povolenia je H-EN-I-1064/2013.

3.2 V prípade nákupu v predajni je možné platiť hotovosťou alebo platobnou kartou společností VISA a MASTERCARD.

3.3 Firemná klientela môže platiť bankovým prevodom na základe faktúry.

3.4 Systém OneTicket zabezpečuje predaj vstupeniek na podujatia v mene a na účet usporiadateľa podujatia, kúpou vstupenky ste vstúpili do právneho vzťahu - zmluvy na uskutočnenie podujatia - priamo s konkrétnym usporiadateľom vybraného podujatia. V zmysle zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na diaľku alebo mimo prevádzkových priestorov v platnom znení: "Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote." 

Spoločnosť OT nie je oprávnená akceptovať vrátenie už zaplatenej sumy za vstupenku a to ani v prípade žiadosti o vrátenie zaplatenej sumy za nevyužitú vstupenku.

3.5 V prípade zrušenia Podujatia bude majiteľ vstupenky prostredníctvom internetovej stránky www.oneticket.sk informovaný v sekcii „Zmeny termínov“ o postupe vrátenia vstupného ako aj miest a kontaktov, prostredníctvom ktorých bude vrátenie vstupného prebiehať.

 

 

4 Spôsob dodania vstupeniek a dodacie podmienky pre predaj na internete

4.1 V nákupnom košíku je možné si vybrať z nasledovných spôsobov dodania vstupenky:

4.1.1. internetové doručenie na email majiteľa vstupenky ako HomeTicket. Aktuálna výška poplatku, ak je tento usporiadateľom vyžadovaný, je vždy uvedená ako spracovateľský poplatok. Vstupenky budú majiteľovi vstupenky zaslané v lehote do 24 hodín od realizácie platby na emailovú adresu uvedenú pri nákupe vstupeniek.

4.2 OT a usporiadateľ nenesie zodpovednosť:

4.2.1 za oneskorené dodanie objednaných vstupeniek zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou,

4.2.2 za oneskorené dodanie objednaných vstupeniek zavinené majiteľom vstupenky, ktorý nerešpektuje dodacie podmienky pošty,

4.2.3 za nedodanie objednaných vstupeniek zavinené neúplným, neaktuálnym alebo akokoľvek nesprávnym zadaním poštovej adresy majiteľom vstupenky

4.2.4 za poškodenie a stratu zásielky zavinené poštou, resp. expresnou zásielkovou službou.

 

 

5 Práva a povinnosti majiteľa vstupenky

5.1. Majiteľ vstupenky je oprávnený použiť vstupenku na jednorazový vstup na podujatie, na ktoré bola zakúpená (s výnimkou tzv. permanentky, t.j. vstupenky na podujatie trvajúce jeden a viac dní – napr. hudobné festivaly a pod.). Po opustení priestoru, v ktorom sa podujatie uskutočňuje, stráca vstupenka (s výnimkou permanentky) platnosť, pokiaľ nie je usporiadateľom výslovne stanovené v prípade konkrétneho podujatia inak.

5.2 Majiteľ vstupenky kúpou vstupenky vstupuje do zmluvného vzťahu s usporiadateľom daného podujatia. Predložením vstupenky pri vstupe na podujatie vyjadruje majiteľ vstupenky súhlas s pokynmi usporiadateľa v mieste konania podujatia a podmienkami, ktoré sa k nim viažu.

5.3 Majiteľ vstupenky je povinný skontrolovať si vstupenku, HomeTicket  a údaje na nej okamžite po doručení alebo prevzatí. Prípadné chyby môže majiteľ vstupenky bezodkladne namietať postupom podľa bodu 6 týchto VOP.

 

 

6 Reklamačný poriadok

6.1 V prípade, ak zakúpená vstupenka obsahuje vady (t.j. sú na nej uvedené chybné údaje alebo niektoré údaje chýbajú, je vystavená na iné ako majiteľom vstupenky objednané podujatie a pod.), je majiteľ vstupenky povinný bez zbytočného odkladu po jej obdržaní tieto vady u spoločnosti OT alebo u usporiadateľa reklamovať. Reklamáciu môže vykonať zaslaním e-mailovej správy na adresu info@oneticket.sk, písomnej reklamácie formou poštovej zásielky na adresu usporiadateľa alebo osobne na predajnom mieste usporiadateľa, na ktorom bola vstupenka zakúpená.

 

 

7. Zodpovednosť

7.1 OT a usporiadateľ nenesie nijakú zodpovednosť za stratu, odcudzenie, poškodenie alebo zničenie vstupenky a nie sú ani povinní poskytnúť majiteľom vstupenky náhradnú vstupenku.

 

 

8. Súhlas so spracovaním osobných údajov, ochrana dát

8.1. Spoločnosť OneTicket s.r.o., ako zmluvný partner jednotlivých Usporiadateľov, v súvislosti s distribúciou Vstupeniek na Usporiadateľmi určené Podujatia priamo alebo prostredníctvom poverených osôb (predajných miest, ktorých zoznam sa nachádza na www.oneticket.sk) v súlade s ust. § 15 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov získava a spracúva osobné údaje Majiteľov vstupeniek predovšetkým v rozsahu: meno, priezvisko, pohlavie, adresa (ulica, mesto, PSČ), štát, telefón, mailová adresa, príp. titul, dátum narodenia, číslo OP, a to na účely správy záväzkovo-právnych vzťahov Majiteľov vstupeniek a jednotlivých Usporiadateľov Podujatí v súvislosti s kúpou Vstupeniek na tie-ktoré konkrétne Podujatia a zdokumentovania činnosti jednotlivých Usporiadateľov Podujatí. Spoločnosťou OneTicket s.r.o. získané osobné údaje budú sprístupnené na vyššie uvedený účel Usporiadateľovi toho-ktorého konkrétneho Podujatia, v súvislosti s ktorým boli získané. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že zmysle ust. § 10 ods. 3 písm. b) zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predávajúci ako prevádzkovateľ bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané predávajúcim v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

8.2. Spoločnosť OneTicket s.r.o. na základe § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov spracúva osobné údaje Majiteľov vstupeniek v rozsahu: mailová adresa na reklamné a marketingové účely (vykonávanie marketingu alebo marketingového prieskumu), a to na základe súhlasu dotknutej osoby, ktorá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel prejaví zaškrtnutím príslušného políčka či už pri registrácii, kúpe vstupenky na stránke www.oneticket.sk, prípadne písomnou formou a podobne. OneTicket s.r.o. je oprávnený poskytnuté údaje spracovávať a uchovávať na dohovorený účel po dobu 10 rokov od poskytnutia súhlasu. Tento súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek zrušiť písomnou formou na adrese sídla spoločnosti OneTicket s.r.o., Palatínova ul.5137/25c, 945 01 Komárno alebo na mailovej adrese: info@oneticket.sk. Súhlas zanikne v lehote do 1 mesiaca od doručenia Žiadosti o zrušení súhlasu so spracovaním osobných údajov na reklamné a marketingové účely.

8.3. Poskytnutie osobných údajov dotknutých osôb je dobrovoľné a bezodplatné. Práva Majiteľa vstupenky podľa ust. § 28 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zostávajú zachované.

8.4. Majiteľ vstupenky momentom zakúpenia vstupenky berie na vedomie, že poskytnuté osobné údaje budú spracované s použitím automatizovaných, čiastočne automatizovaných alebo iných ako automatizovaných prostriedkov, a to na stanovený účel a v dohodnutom a nevyhnutnom rozsahu. Spracovaním osobných údajov sa rozumie pre potreby tohto súhlasu výkon akýchkoľvek (na dosiahnutie účelu nevyhnutných) operácií, alebo súboru operácií s poskytnutými osobnými údajmi v zmysle § 4 ods. 3 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

Majiteľ vstupenky súhlasí a potvrdzuje, že bol informovaný, že jeho osobné údaje môžu byť v celom rozsahu a za vyššie uvedeným účelom spracované aj prostredníctvom tretích osôb poverených správcom ako sprostredkovateľmi. Konkrétny sprostredkovateľ bude OneTicket s.r.o. oznámený formou zverejnenia na svojej webovej stránke www.oneticket.sk Toto zverejnenie sa považuje za oznámenie v zmysle § 8 ods. 6 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

8.5. Majiteľ vstupenky berie na vedomie, že má zaručené všetky práva podľa § 28 a § 29 zákona č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. V prípade, ak OneTicket s.r.o. ako prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ uskutočňujú spracovanie osobných údajov, ktoré je v rozpore so zákonom, najmä, pokiaľ sú osobné údaje nesprávne, neúplné, neaktuálne, môže požadovať ich doplnenie, opravu, blokovanie alebo likvidáciu.

8.6. Spoločnosť OneTicket s.r.o. sa zaväzuje, že získané osobné údaje v súlade s ust. § 19 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov bude chrániť pred ich náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami ich spracúvania.

8.7. Spoločnosť OneTicket s.r.o. sa zároveň zaväzuje v súlade s ust. § 22 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov zachovávať mlčanlivosť o získaných osobných údajoch.

8.9. Budúci majiteľ vstupenky bude pred odoslaním objednávky vyzvaný, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že sa s obchodnými a reklamačnými podmienkami siete OneTicket s.r.o. oboznámil, prečítal ich, porozumel ich obsahu a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

 

9. Záverečné ustanovenia

9.1 OT je oprávnená jednostranne meniť alebo doplniť ustanovenia VOP z dôvodov doplnenia chýbajúcich podmienok, alebo zmeny legislatívy Slovenskej republiky. Zmena VOP je účinná dňom zverejnenia nového úplného znenia VOP na internetovej adrese  www.oneticket.sk.

9.2 Návštevník alebo používateľ potvrdením záujmu o kúpu vstupenky na vybrané podujatie v systéme OneTicket súhlasí so znením týchto VOP, s ktorými bol pri uzatvorení kúpy vstupeniek plne oboznámený a akceptoval ich.

9.3 Všetky vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

Kontaktné informácie:

OneTicket s.r.o.

Palatínová ul. 5137/25c

945 01 Komárno

IČO: 52 479 510

DIČ: 21211034949

 

www.oneticket.sk

info@oneticket.sk

+421 917 783 372

Onedlho

PREDAJNÉ MIESTA VSTUPENIEK

OneTicket kancelária

Františkanov 24, 945 01 Komárno
+421917783372
Po-Pia: 10:00-13:00 - 14:00-18:00, So:10:00-12:00, Ne:Zatvorené

Duntel - Šamorín

Gazdovský rad 43A/ 2655, Šamorín
0901 744 033
Po-Pia: 8:00-18:00 , So: 8:00-12:00 , Ne: Zatvorené

Duntel - Dunajská Streda - OC Tesco

OC Galéria TESCO, Hlavná 75, Dunajská Streda
031 558 3000
Pondelok-Nedela: 9:00-20:00

Duntel - Dunajská Streda - ZOC MAX

ZOC MAX Galantská cesta 5692/20, Dunajská Streda
0944 013 618
pondelok-Nedela: 9:00-21:00

Centrálny zákaznícky servis:

+421917783372

Tisztelt Ügyfelünk!

Az oldalon történő látogatása során cookie-kat (“sütiket”) használunk. Ezen fájlok információkat szolgáltatnak számunkra a felhasználó oldallátogatási szokásairól, de nem tárolnak személyes információkat. Az oldalon történő továbblépéssel elfogadja a cookie-k használatát. Az Adatvédelmi nyilatkozatot megismertem, azokat elfogadom.

Elfogadom