Ochrana osobných údajov

Podmienky spracovania osobných údajov a poučenie o právach na ochranu osobných údajov (ďalej len „Podmienky spracovania“) 1

1. Všeobecné podmienky spracovania osobných údajov

1.1. Spoločnosť OneTicket s.r.o., so sídlom Palatínova ul. 5137/25c, IČO: 52 479 510, DIČ: 2121034949, zapísaná v Zapísaná na Nitra, odd. Sro, vl.č.48603/N (ďalej len „Predajca“) ako prevádzkovateľ webových stránok www.oneticket.sk a www.1food.sk ďalej len ako „Stránka“ garantuje bezpečnosť a ochranu zverených osobných údajov v plnom súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“), ako aj so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien (ďalej len „ZOOÚ“).

1.2. Užívateľ je osoba, ktorá vyplňuje alebo vyplnila registračný formulár na Stránke za účelom registrovania sa a vytvorenia Zákazníckeho profilu (ďalej len „Užívateľ“).

1.3. Predajca spracúva osobné údaje Užívateľov na účely plnenia Kúpnej zmluvy uzatvorenej vzmysle Všeobecných obchodných podmienok Predajcu (ďalej len „VOP“), ana základe súhlasu Užívateľa na účely vedenia Zákazníckeho profilu Užívateľa, poskytovania doplnkových služieb, skvalitňovania svojich služieb apriameho marketingu, vrátanie profilovania (priraďovania informácií o správaní Užívateľa a ďalších osobných údajov k jeho/jej osobným údajom na účely analýzy a predvídania záujmov Užívateľa a úpravy individuálneho prístupu ku každému Užívateľovi [ďalej len “profilovanie”]).

1.4. Predajca spracúva na všetky uvedené účely najmä nasledovné bežné osobné údaje Užívateľov: Meno, priezvisko, adresa pobytu, e-mailová adresa a telefónne číslo, údaje o predmete a čase nákupu.

1.5. Predajca spracúva osobné údaje Užívateľov na účely plnenia Kúpnej zmluvy vždy počas celého trvania Kúpnej zmluvy a po splnení všetkých záväzkov vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy počas celého obdobia, v ktorom môže Užívateľ uplatniť reklamáciu. Osobné údaje Užívateľa na účely vedenia Zákazníckeho profilu a ďalšie účely na základe súhlasu Užívateľa Predajca spracúva počas celej existencie príslušného Zákazníckeho profilu, vždy však len do odvolania súhlasu Užívateľa.

1.6. Poskytnutie osobných údajov vrátane súhlasu s ich spracovaním, vrátane profilovania (okrem súhlasu s priamym marketingom), je nevyhnutnou podmienkou vedenia Zákazníckeho profilu Užívateľa a uzatvorenia akejkoľvek Kúpnej zmluvy v zmysle VOP.

1.7. Predajca môže osobné údaje poskytnuté v súvislosti s Kúpnou zmluvou alebo vytvorením Zákazníckeho profilu použiť na profilovanie, ktoré realizuje za účelom skvalitnenia svojich služieb a prispôsobenia svojich ponúk konkrétnemu Užívateľovi. Predajca nikdy nezverejní údaje o správaní Užívateľa získané profilovaním, ani ich neposkytne ďalej tretím osobám okrem

1 Pojmy použité v týchto Podmienkach spracovania sa zhodujú s pojmami zadefinovanými vo Všeobecných obchodných podmienkach Predajcu

      

Usporiadateľov a vlastných sprostredkovateľov povinných dodržiavať pravidlá spracovania podľa týchto Podmienok spracovania rovnako, ako Predajca.

Výsledkom vytvorenia osobného profilu Užívateľa uvedeným spôsobom profilovania môže byť priraďovanie osobitných prispôsobených ponúk a informácií o akciách Predajcu k Zákazníckemu profilu, ktoré následne môžu byť zasielané Užívateľovi ako elektronická alebo SMS správa, prípadne môže Predajca Užívateľa telefonicky kontaktovať. Výsledkom profilovania môže byť aj vystavenie osobitných špeciálnych ponúk a zliav vzťahujúcich sa k produktom, ktoré Užívateľ bežne nakupuje, poskytnutie darčekov a osobitný prístup k Užívateľovi pri oslovovaní s ponukami (čas, obsah, frekvencia správ).

Príklad: Ak ako Užívateľ zakúpite Vstupenku na určité Podujatie, na základe nákupu budeme vedieť, že môžete mať záujem o ďalšie podobné Podujatia. Môžeme sa rozhodnúť, že vám pošleme e-mailom pripomenutie o možnosti výhodne kúpiť Vstupenku na iné Podujatie. Prípadne Vám môžeme poslať zľavový kupón uplatniteľný na ďalšie Podujatie alebo ponuku týkajúcu sa iných podujatí. Vprípade, že odmietnete marketingovú komunikáciu pri registrácii alebo kedykoľvek po nej, nebudeme Vám posielať správy ani kupóny, ani Vám telefonovať s ponukami.

1.8. V prípade, že Predajca úplne alebo čiastočne stratí oprávnenie spracúvať osobné údaje Užívateľa, okrem spracúvania osobných údajov na účely priameho marketingu (zasielania reklamných e-mailov), Predajca nemôže ďalej spracúvať údaje o Užívateľovi potrebné na vedenie Zákazníckeho profilu a Zákaznícky profil musí byť zrušený.

1.9. Užívateľ môže akékoľvek pripomienky, resp. otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov zaslať elektronicky na e-mailovú adresu Predajcu: [email protected] . Predajca vyhlasuje, že neustanovil zodpovednú osobu v zmysle čl. 37 GDPR.

2. Udelenie súhlasu na spracovanie osobných údajov

2.1. Na vytvorenie a prevádzku Zákazníckeho profilu Užívateľa sa nevyhnutne vyžaduje súhlas Užívateľa so spracovaním jeho osobných údajov. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a Predajca nemá právny nárok na spracúvanie osobných údajov Užívateľa, pokiaľ sa údaje nespracúvajú na účely plnenia Kúpnej zmluvy.

2.2. Vyplnením registračného formulára, zaškrtnutím príslušného políčka a odoslaním formulára Užívateľ udeľuje Predajcovi súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu podľa bodu 1.4 týchto Podmienok spracovania na účely vedenia Zákazníckeho profilu vrátane profilovania, evidencie aktivít Užívateľa v rámci jeho Zákazníckeho profilu a informovania o stave Podujatí, na ktoré Užívateľ zakúpil Vstupenku.

2.3. Pri vyplnení registračného formulára a tvorbe Zákazníckeho profilu môže Užívateľ udeliť Predajcovi osobitný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely priameho marketingu a zasielania marketingových e-mailových správ, vrátane profilovania.

2.4. Súhlas Užívateľa trvá až do zrušenia jeho Zákazníckeho profilu alebo do odvolania súhlasu.

2.5. Užívateľ udelením súhlasu so spracovaním osobných údajov zároveň potvrdzuje, že osobné údaje ním uvedené v registračnom formulári sú pravdivými a aktuálnymi údajmi o jeho osobe, ktorých prípadnú zmenu sa Užívateľ zaväzuje oznámiť Predajcovi, a to formou ich aktualizácie v jeho Zákazníckom profile.

 

2.6. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov, a to vo forme zrušenia svojho Zákazníckeho profilu alebo oznámením zaslaným na e-mailovú adresu [email protected] . Postup pre zrušenie Zákazníckeho profilu upravuje článok V. VOP.

3. Poučenie Užívateľa o právach na ochranu osobných údajov

Práva Užívateľa v rozsahu ochrany osobných údajov sa spravujú najmä článkami 12 až 22 GDPR.

3.1. Užívateľ má právo na informácie o osobných údajoch, ktoré sa o ňom spracúvajú vrátane potvrdenia o tom, či sa také osobné údaje spracúvajú; rovnako má právo na odpis a opravu svojich osobných údajov.

3.2. Užívateľ má právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov oňom, najmä ak sa spracúvajú neoprávnene alebo sú neaktuálne a Užívateľ namieta ich správnosť, v zmysle čl. 18 GDPR.

3.3. Užívateľ má právo na vymazanie svojich osobných údajov uchovávaných Predajcom, najmä ak pominú účely ich spracúvania v zmysle čl. 17 GDPR.

3.4. Užívateľ má právo na výpis svojich osobných údajov a na prenosnosť svojich osobných údajov inému prevádzkovateľovi na žiadosť Užívateľa, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte (pokiaľ je to technicky možné).

3.5. Ak sa spracúvajú osobné údaje Užívateľa na účely priameho marketingu a/alebo profilovania v súvislosti s priamym marketingom, má Užívateľ právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom. V prípade namietania sa osobné údaje nesmú ďalej na tieto účely spracúvať.

3.6. Užívateľ má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jeho konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa ho týka a je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ak spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje Predajca alebo tretia strana), vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami Užívateľa ako dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

3.7. Užívateľ má právo žiadať, aby Predajca v prípade rozhodnutia, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa týkajú alebo podobne významne ovplyvňujú Užívateľa, osobitne amanuálne prehodnotil takéto rozhodnutie.

3.8. Užívateľ je oprávnený kedykoľvek odvolať udelený súhlas so spracovaním osobných údajov.

3.9. Užívateľ má právo podať sťažnosť na postup Predajcu dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

Onedlho

PREDAJNÉ MIESTA VSTUPENIEK

Tomtel Komárnno

nám. Koshuta 11, 945 01 Komárno
+421944929123
Po-Pi: 9:00 - 17:00

Duntel - Šamorín

Gazdovský rad 43A/ 2655, Šamorín
0901 744 033
Po-Pia: 8:00-18:00 , So: 8:00-12:00 , Ne: Zatvorené

furbify (Atechnet)

Rábska 19, Kolárovo 946 03
0915628586
Po-PIa: 09:00-18:00, So:09:00-12:00, Ne:Zatvorené

Duntel - Dunajská Streda - OC Tesco

OC Galéria TESCO, Hlavná 75, Dunajská Streda
031 558 3000
Pondelok-Nedela: 9:00-20:00

Duntel - Dunajská Streda - ZOC MAX

ZOC MAX Galantská cesta 5692/20, Dunajská Streda
0944 013 618
pondelok-Nedela: 9:00-21:00

Duntel - Dunajská Lužná - COOP CENTER

Coop Center Orechová 3143/60, Dunajská Lužná
0944 300 304
Pondelok-Nedela: 9:00-20:00

Democolor - Fiľakovo

Radničná 19., 986 01 Fiľakovo
0908369995
Po-Pia - 08:00 - 16:30 |So - 08:00 - 12:00 | Ne - Zatvorená

M.K.Trade - Tornaľa

Mierová 14, 982 01 Tornaľa
0911 345 878
Po-Pia - 8:00 – 16:00 | So-Ne Zatvorená

Tompa Mihály Könyvesbolt - Rimavská Sobota

Hlavné námestie 17., 979 01 Rimavská Sobota
[email protected]
Po-Pia : 09:00 - 18:00 | So : 09:00 - 12:00 | Ne: Zatvorená

Zenthe Jegyiroda

3100 Salgótarján, Fő tér 5. HUNGARY
(00 36) 32 740 740
Hétf? - péntek: 11.00-17.00

Centrálny zákaznícky servis:

+421917783372

VÁŽENÝ ZÁKAZNÍK!

Pri návšteve týchto stránok používame cookies. Tieto súbory nám poskytujú informácie o modeloch návštev používateľov na stránkach, ale neukladajú osobné informácie. Pokračovaním na tejto stránke súhlasíte s používaním cookies. Prečítal som a akceptujem vyhlásenie o ochrane osobných údajov.

Súhlasím